Wuhan Qingjiang Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

862 Linjiang Dadao
Qingshan
430081 Wuhan
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 27 8686 3189

Website: www.qhgufen.com

COMPANY TYPE

Producer